WWW.njzhaoxi.com
13952036332
 
                


             单位:南京朝夕工程技术有限公司
                地址:南京市应天大街765号
                电话:025-86418893    86460902
               传真:025-86460902
             联系人:花锦荣 13952036332
               网址:http://www.njzhaoxi.com
               E-mial: jshjr1234@sina.com

 

南 京 朝 夕 工 程 技 术 有 限 公 司
Nanjing Zhaoxi Scientific & Technical Co.,Ltd
电话:(025)86418893 86460902
`